การบรรยายหัวข้อวิชา ตลาดเงิน ตลาดทุน และนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ ๒๐ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อ ตลาดเงิน ตลาดทุน และนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล โดย
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายไพบูลย์ นลินทรางกูร (วปอ.๖๓) อดีตประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ หอประชุม วปอ. นั้น จุดมุ่งหมายเพื่อทราบบทบาทและความสำคัญของตลาดเงิน ตลาดทุนและเงินดิจิทัลต่อระบบเศรษฐกิจไทย การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินของไทยในอนาคต ทั้งนี้ พล.ท. สมยศ ฉันทวรลักษณ์ ผอ.วปอ.สปท. ได้กรุณาให้การต้อนรับ ณ หอประชุม วปอ.

Visitors: 404,792