การบรรยายหัวข้อวิชา โครงสร้างและการบริหารการเงินและการคลังของประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๓ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อ โครงสร้างและการบริหารการเงินและการคลังของประเทศไทย โดย นายพรชัย ฐีระเวช (วปอ.๖๔) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ณ หอประชุม วปอ. นั้น จุดมุ่งหมายเพื่อทราบองค์ประกอบของระบบการคลัง วิวัฒนาการของระบบการคลังโลกและไทย องค์ประกอบของระบบการเงิน สถานการณ์ สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบการเงินและการคลังของประเทศไทย

Visitors: 470,300