การบรรยาย (๖-๘) คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขและมีธรรมาภิบาล

วันจันทร์ที่ ๙ ต.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๖-๘) คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขและมีธรรมาภิบาล โดย ศ.(พิเศษ) วิชา  มหาคุณ(วปอ.๔๑) คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี รอง ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 437,427