การบรรยาย หัวข้อวิชา การบริหารนโยบายเศรษฐกิจกับการขับเคลื่อนประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจกับการขับเคลื่อนประเทศไทย โดย นายลวรณ แสงสนิท (วปอ.๕๘) ปลัดกระทรวงการคลัง นั้น จุดมุ่งหมายเพื่อทราบกลไกการขับเคลื่อน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรองรับยุคดิจิทัลรวมถึง สภาพปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ พล.ท. สมยศ ฉันทวรลักษณ์ ผอ.วปอ.สปท. ได้กรุณาให้การต้อนรับ ณ หอประชุม วปอ.

Visitors: 404,782