การบรรยาย หัวข้อวิชา โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล (วปอ.๕๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น จุดมุ่งหมายเพื่อทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทย การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ พล.ต. ทักษิณ สิริสิงห รอง ผอ.วปอ.สปท. ได้กรุณาให้การต้อนรับ พร้อมด้วย พล.ต. กิตติภัค ทองธีรธรรม ผอ.สวม.วปอ.สปท. ณ ห้องบรรยาย ๑๒๑
Visitors: 470,297