(4-4) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ (วปอ.36) ประธานองคมนตรี  กรุณาบรรยายในวิชา (4-4) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ หอประชุม วปอ.
Visitors: 454,884