การประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับสมาคมฯ และระเบียบการบริหารหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ.อ. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผบ.สปท./ประธานคณะ กรรมการทบทวนข้อบังคับสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชููปถัมภ์และ  ระเบียบการบริหารหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) กรุณาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับสมาคมฯ และระเบียบการบริหารหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,297