การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันนพฤหัสบดีที่ ๙ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.หญิง สุรัสวดี  สัมปัชชลิต  พ.ท. ภาณิชพัฒน์ จารุชัยบุญยรัชต์  และร.ท. จักริน อินทรทัต   เป็นผู้แทน  วปอ.สปท.  เข้าร่วมประชุมคณะ ทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท. ครั้งที่ ๔/๖๖   ณ   ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.  โดยเน้นย้ำให้หน่วยดำเนินการในระบบ E-Doc  ระบบ ECM  และระบบตรวจสอบและป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน รวมถึง ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการศึกษา

Visitors: 470,271