การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท.

วันพุธที่ ๒๔ เม.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๓๐-๑๕๐๐ พ.อ.หญิง สุรัสวดี สัมปัชชลิต และนายประเสริฐ ป้อมตะขบ พนักงานบริการ วปอ.สปท. เป็นผู้แทน วปอ.สปท. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท.ครั้งที่ ๖/๖๗ ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท. โดยมี พล.อ.ท. สุริยะพรรค์ วิณวัณฑ์ ปษ.สปท. เป็นประธาน โดยเน้นย้ำให้ นขต.สปท. นำข้อมูลลงในระบบฯ การขับเคลื่อนใช้ระบบ E-Doc รับ-ส่ง หนังสือ และลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,442