การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท. ครั้งที่ ๔/๖๗

เมื่อวันพุธที่  ๒๘ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พ.อ.หญิง สุรัสวดี สัมปัชชลิต และ ร.ท. จักริน อินทรทัต  เป็นผู้แทน วปอ.สปท. เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท.ครั้งที่ ๔/๖๗ ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.
โดยมี พล.อ.อ.
วิเชียร  เรืองพระยา ปษ.สปท. เป็นประธาน โดยประธานสั่งการให้ ผู้แทนหน่วยนำเรียน หน.นขต.สปท. เพื่อสั่งการให้เกิดความร่วมมือการบันทึกข้อมูลบนระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปท. (ระบบ E-Document ระบบ ECM ระบบป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน ระบบสืบค้นงานวิจัยและวิชาการ) ให้มีข้อมูลสมบูรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำเรียนผลการดำเนินงานในการประชุม หน.นขต.สปท. ต่อไป
Visitors: 470,297