การประชุมคณะทำงานจัดทำรายการโทรทัศน์ “คิดเพื่อชาติ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๘ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ทักษิณ สิริสิงห รอง ผอ.วปอ.สปท./รองประธาน คณะทำงานจัดทำรายการโทรทัศน์ “คิดเพื่อชาติ” สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุณาเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำรายการโทรทัศน์ 
“คิดเพื่อชาติ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้อง ๑๒๓ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการและวางแผนการดำเนินการ การปรับรูปแบบรายการให้น่าสนใจโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีผลต่อสังคม โดยใน ๑๐ ตอนแรกจะนำเสนอเรื่อง Project the 10 ของทั้งสิบหมู่ลูกเสือ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Visitors: 470,294