การประชุมคณะทำงานจัดทำรายการโทรทัศน์ “คิดเพื่อชาติ” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๙ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต. ทักษิณ สิริสิงห รอง ผอ.วปอ.สปท./รองประธานคณะทำงานจัดทำรายการโทรทัศน์ “คิดเพื่อชาติ” สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุณาเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำรายการโทรทัศน์ “คิดเพื่อชาติ” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการปรับรูปแบบ การพิจารณาเนื้อหาการจัดทำรายการโทรทัศน์ "คิดเพื่อชาติ" และประสานความร่วมมือการวางแผนการจัดทำรายการ ให้เกิดเป็นรูปธรรม ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,267