การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค. ๖๗ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ พล.ต. ทักษิณ สิริสิงห รอง ผอ.วปอ.สปท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับตลอดจนแนวทางการจัดหลักสูตร วปอ. โดยมี น.อ. ปัญญา ศรีสิงห์ และ น.อ.หญิง ปวีณา ธารรักษ์ เข้าร่วมการประชุม
Visitors: 470,300