การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ วปอ.สปท. จัดการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ โดยมี ผบ.ทสส./รองประธานสภา วปอ. เป็นประธานการประชุมฯ มีประเด็นสำคัญ ที่ร่วมพิจารณา ๔ เรื่อง ได้แก่
     ๑. การพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕
     ๒. การพิจารณารางวัลเอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕
     ๓. การพิจารณาโครงการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๖
     ๔. การพิจารณากรณีนักศึกษาชาวต่างประเทศ จาก สปจ. ขอสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๖

Visitors: 454,866