การประชุมเตรียมการฝึกร่วม ยุทธเสนา 67 ครั้งที่ 6/67

วันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 67 เวลา 08.30-15.30 น.อ.พงศ์ธวัช สุรเกียรติ รอง ผอ.กมท.สวม.วปอ.สปท. เป็นผู้แทน วปอ.สปท. เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝึกร่วม ยุทธเสนา 67 ครั้งที่ 6/67 (ประชุมวางแผนขั้นต้น IPC) ณ ห้องประชุม วสท.สปท. ชั้น 2 โดยมี พล.ต. เทอดไทย ทัพธานี รอง ผบ.วสท.สปท. เป็นประธานเพื่อจัดทำร่างแผนการจัดและควบคุมการฝึกฝ่ายปัญหาที่บังคับการ (CPX) ผังพื้นที่การฝึก และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,428