การประชุมเตรียมการพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.ค.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ ผอ.วปอ.สปท. กรุณาเป็นประธานการประชุมเตรียมการพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ ณ หอประชุม วปอ. เพื่อเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร วปอ.ฯ คณะกรรมการ และคณะทำงานพิธีปิดการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม

Visitors: 454,903