การประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท. ครั้งที่ ๑/๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.หญิง สุรัสวดี สัมปัชชลิต และ พ.อ. ณพนนท์ วุฒิวิกัยการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท. ครั้งที่ ๗/๖๗ ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ สปท. โดยมี พล.อ.ท. สุริยะพรรค์ วิณวัณฑ์ ปษ.สปท. เป็นประธาน โดยเน้นย้ำการแนบ Link เรียนออนไลน์ล่วงหน้าใน ndsi.online ให้ ผบช.สปท. เรียกดูได้ (กองวิชาการ กพศ.ฯ) การลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระดับ ผอ.กองงาน ถึง ผบช.ตามสายงาน ในระบบ E- Doc การเก็บหนังสือที่ลงนามด้วยกระดาษ/ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ECM (ทุกกองงาน) การนำเข้าคำสั่งประชุม/เดินทาง/สัมมนาในระบบเบิกจ่ายซ้ำซ้อน (กอก.ฯ) และการ
ป้องกันภัยทางไซเบอร์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,884