วปอ.สปท. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท. ครั้งที่ ๘/๖๗

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.หญิง สุรัสวดี สัมปัชชลิต พ.อ.อ. ปฐม เล้าเรืองตระกูล และ น.ส.ปิยาภรณ์ เทศกาล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท. ครั้งที่ ๘/๖๗ ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ สปท. มี พล.อ.ท. สุริยะพรรค์ วิณวัณฑ์ ปษ.สปท. เป็นประธาน โดยให้ นขต.สปท. ปรับเว็บไซต์หน่วยให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตามสั่งการ รอง ผบ.สปท. ให้หน่วยนำเข้าข้อมูลอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร. ตาม Link เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนของ สปท. ต่อไป และให้ นขต.สปท. กรอกข้อมูลหลักสูตร/ผู้ผ่านการฝึกอบรม/ผลการฝึกฯ เพื่อนำเข้า EA สปท. และให้ นขต.สปท. ส่งกำลังพลที่รับผิดชอบหลักสูตร การดำเนินหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร มาให้ข้อมูลกับบริษัทเพื่อเก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ LMS และ Online

Visitors: 470,289