การประชุม สภา วปอ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2566 ผบ.ทสส/รองประธานสภา วปอ. กรุณาเป็นประธานการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 มีประเด็นสำคัญในการประชุมได้แก่
1. การเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 66
2. หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเอกสารวิจัยส่วนบุคคล ระดับดีเด่นของนักศึกษา วปอ.
3. การพิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตรการบริหารด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ในระดับประเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในอนาคต (บมยอ.) รุ่นที่ 1

Visitors: 404,782