การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

วันพุธที่ 29 มีค.66 เวลา 0900-1200 วปอ.สปท. จัดการอภิปรายหัวข้อวิชา (6-4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดย รศ.ดรสมภพ  มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภอวัฒน์ และ ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล   ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ ผอ.วปอ. ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 470,268