การพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๖-๓) การพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
โดย นายมีชัย  วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ทั้งนี้ ผอ.วปอ.สปท. และ รอง ผอ.วปอ.สปท. ได้กรุณาให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Visitors: 470,268