การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย : ความท้าทายและโอกาสในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง

วันพุธที่ ๒๐ มี.ค. ๖๗
-ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
  ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
-การอภิปราย เรื่อง เจาะลึกเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย : ทางออกสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
           โดย 1. นายยุทธนา เจียมตระการ (วปอ.60) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
                   2. ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ หัวหน้าภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   3. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ : ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (นักศึกษา วปอ.66)

Visitors: 470,268