การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1

การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ เรื่อง "แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์) ของประเทศไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ" โดยมี พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. เป็นประธาน

Visitors: 437,425