การอภิปราย วิชาสภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ กวท.สวม.วปอ.สปท. จัดการอภิปรายรายวิชา ๑๑-๒ เรื่อง สภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล โดย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ (วปอ.๕๗)รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผศ.ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน  นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยี ฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (QTFT) ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 437,421