การอภิปราย หัวข้อตลาดเงิน ตลาดทุน และนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ ๑๔ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ หัวข้อ ตลาดเงิน ตลาดทุน และนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล  โดย นายไพบูลย์  นลินทรางกูร (วปอ.๖๓), รศ.ดร.ชโยดม  สรรพศรี (วปอ.๕๗),  ดร.สมประวิณ  มันประเสริฐ, นายณัฐพล คำถาเครือ และ นายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ณ หอประชุม วปอ.

Visitors: 437,442