การอภิปราย หัวข้อวิชาการบริหารจัดการภัยพิบัติของชาติและการบริหารในภาวะวิกฤต

                วันจันทร์ที่ 3 เม.ย.66 เวลา 0900 – 1200 วปอ.สปท. ได้จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 65) ในหัวข้อ (13-1) การบริหารจัดการภัยพิบัติของชาติและการบริหารในภาวะวิกฤต มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่
                - รศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการ กทม.
                - นางสาว ชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               โดยมี พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 404,781