การอภิปราย หัวข้อวิชาสภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านการทหาร

              วปอ.สปท. ได้จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 65 ในหัวข้อวิชา (7 – 2) สภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านการทหาร มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่
               - พล.ท. ธงชัย รอดย้อย จก.ยก.ทบ
               - พล.ร.ท. นเรศ วงศ์ตระกูล ร.น. จก.ยก.ทร.
               - พล.อ.ต. สฤษฏ์ วุทธีรพล รอง จก.ยก.ทอ.
               - พล.ต. จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ รอง.จก.ยก.ทหาร
               โดยมี พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินท์ ผอ.สวม.วปอ.สปท.ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,297