การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อนาคตประเทศไทย ภายหลังการเลือกตั้ง

วันที่ ๖ มิ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อนาคตประเทศไทย ภายหลังการเลือกตั้ง  ณ  หอประชุม  วปอ.สปท.  ให้กับ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕  มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ๑. พล.อ. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ (วปอ.๖๐)  เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ๒. ดร.อริชัย รักธรรม  (นักศึกษา SML รุ่นที่ ๔) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ๓. ผศ.(พิเศษ)  นพ.พลวรรธน์  วิทูรกลชิต (วปอ.๖๔)   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สบายอินฟราสตรักเจอร์ และบริษัท คูโม เรคคอน จำกัด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,911