การแถลงผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การแถลงผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย : ความท้าทายและโอกาสในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง โดย นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ จำนวน ๕ กลุ่ม โดยกำหนดตัวบ่งชี้ คือ การลงทุนงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของธุรกิจ Start up โดยมีแรงขับเคลื่อน คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี AI Blockchain ความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่ การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก นโยบายด้านนวัตกรรมของรัฐบาล Age Society ค่านิยมใหม่ สภาพแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ธุรกิจใหม่ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล และความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี การลงทุนดานพลังงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,274