การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ วปอ.สปท. ได้จัดให้มีการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ ลักษณะวิชา การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา และ นศ.วปอ. เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,295