การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๘๑๕-๑๖๐๐ วปอ.สปท. ได้จัดให้มีการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ ลักษณะวิชา การทหารฯ และการเศรษฐกิจ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ นศ.วปอ. เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,277