การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ. รุ่นที่ ๖๖

วันพุธที่ ๓ ก.ค.๖๗ เวลา ๐๙๔๕ - ๑๖๐๐ วปอ.สปท. ได้จัดให้มีการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ. รุ่นที่ ๖๖ ลักษณะวิชาเศรษฐกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ์  อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายแพทย์สุระ   วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิชาการทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย   พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา รอง ผบ.ทสส. พล.อ.นิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ท.ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ ผบ.ศตก. พล.ต.ประเทือง  ปิยะโพธิ์ ที่ปรึกษา สปท. วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา  ประดับมุข อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา วปอ. และ นศ.วปอ. เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,295