การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.ค.๖๗ เวลา ๐๘๑๕ - ๑๖๐๐ วปอ.สปท. ได้จัดให้มีการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ. รุ่นที่ ๖๖ ลักษณะวิชาเศรษฐกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายเกรียงไกร  เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒธรรม วิชาสังคมจิตวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พล.ร.อ.นวพล  ดำรงพงศ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพเรือ   นายบรรณารักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี วิชาการเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายนพดล เภรีฤกษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   นายชัยศักดิ์  อังค์สุวรรณ  คณะกรรมการการบินพลเรือน วิชาการทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พลโท ณัฐพงษ์  เพราแก้ว  จก.ชด.ทหาร คณะอาจารย์ที่ปรึกษา วปอ. และ นศ.วปอ. เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,301