การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วปอ. รุ่นที่ ๖๖

วันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๔๓๐ วปอ.สปท. ได้จัดให้มีการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ ลักษณะวิชา เศรษฐกิจ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ์
อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.เวทางค์  พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายปกรณ์  นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกา กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา และ นศ.วปอ. เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,271