การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วปอ. รุ่นที่ ๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิ.ย.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๔๕ วปอ.สปท. ได้จัดให้มีการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ ลักษณะวิชา เศรษฐกิจ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ นายปวัตร์ นวะมะรัตน ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรงคมนาคม วิชาวิทยาศาสตร์ นาวาเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ บจม.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ดร.มนตรี เดชาสกุลส รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน นายกสมาคมส่งเสริมนักวิชาการและงานวิจัย วิชาการทหาร พลเรือโท นเรศ วงศ์ตระกูล รองเสนา ธิการทหารเรือ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา และ นศ.วปอ. เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,302