การแนะนำการใช้งาน Linked me Application สำหรับการจัดการศึกษาของ วปอ.สปท.

วันที่  ๑๐ ต.ค. ๖๖  เวลา ๑๐๐๐  พ.อ. ภรัถ  เทียนทองดี  ผอ.กวท.สวม.วปอ.สปท. และ พ.อ.หญิง สุรัสวดี  สัมปัชชลิต  รอง ผอ.กวท.สวม.วปอ.สปท. ชี้แจง และแนะนำการใช้ Linkedme Application สำหรับการจัดการศึกษา แก่ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ 
ณ หอประชุม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,422