วปอ.สปท. จัดการถกแถลงให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๐-๔) ข้อพิจารณาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๐๐ วปอ.สปท. จัดการถกแถลงให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา  (๑๐-๔) ข้อพิจารณาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืน ณ ห้องถกแถลง ๑-๑๐ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,868