วปอ.สปท. จัดการถกแถลงให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๑-๔) ข้อพิจารณาการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัลที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๓๐๐-๑๔๓๐ วปอ.สปท. จัดการถกแถลงให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๑-๔) ข้อพิจารณาการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัลที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ ณ ห้องถกแถลง ๑-๑๐ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,921