วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๐-๓) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๓๐๐-๑๔๓๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๐-๓) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ (วปอ.๖๒) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,913