วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๙-๓) ทิศทางการพัฒนาและนวัตกรรมของระบบพลังงานต่อความมั่นคง

วันพุธที่ ๑๕ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๙-๓) ทิศทางการพัฒนาและนวัตกรรมของระบบพลังงานต่อความมั่นคง โดย นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ (วปอ.๖๒) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (วปอ.๕๘) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,919