วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๑-๒) สภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๑-๒) สภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล โดย ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต (วปอ.๖๔) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนซุส จำกัด และ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,867