วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๑-๓) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๑๑-๓) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (วปอ.๕๖) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายปริญญา หอมเอนก (วปอ.๖๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,927