จิตอาสาพัฒนาชาติไทย

วันอังคารที่ 18 เม.ย.66 เวลา 0800-1000 วปอ.สปท. ได้จัดการบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 65 ในหัวข้อ 6-6 จิตอาสาพัฒนาชาติไทย บรรยายโดย พล.ต. วันชนะ  สวัสดี หน.ฝสธ.ประจำ รอง เสธ.ทหาร ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,301