บทความวิชาการ เรื่อง การจัดการภาพลักษณ์องค์การ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น

ผลลัพธ์ที่ได้
-แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาพลักษณ์องค์การ
-การสร้างความเชื่อมั่นขององค์การ
-ผลวิเคราะห์นโยบายความมั่นคง
ที่ปรากฏในสมุดปกขาวของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น (ปี ๒๕๖๖)

Visitors: 470,295