ประกาศ เชิญชวนบริษัททัวร์เสนอความต้องการในการให้บริการ

          ด้วยวิทยาลัยป้องกันราชณาจักร กำหนดจะนำคณาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ เดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ ในห้วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ สายการเดินทาง (ประเทศที่หมายจะแจ้งต่อไป) เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งบริษัทฯ จัดการเดินทาง ที่ประสงค์จะให้บริการจัดการเดินทางที่สนใจยื่นหลักฐาน พร้อมรับฟังการชี้แจง ดังนี้
          ๑. ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด และชี้แจ้ง TOR ของ วปอ.ฯ ให้แก่บริษัทฯ จัดการเดินทาง พร้อมให้บริษัทฯ เสนอความต้องการในการให้บริการ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐
ณ ห้องเรียน ๑๒๑ ชั้น ๒ อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
          ๒. นำส่งหลักฐานที่ต้องใช้แสดงในการสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการเดินทาง ดังนี้
               ๒.๑ หลักฐานใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ Outbound ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีใบอนุญาตครอบคลุมห้วงเวลาการเดินทางของคณะซึ่งกำหนดไว้ในห้วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖
               ๒.๒ หลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทฯอย่างถูกต้องจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยรับรองสำเนาภายในเดือนที่เข้ารับการสมัครคัดเลือก (เดือน มกราคม ๒๕๖๖)
               ๒.๓ หลักฐานการมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท
               ๒.๔ แสดงเอกสารด้านการเงิน (Bank Statement) ของบริษัทฯ บัญชีกระแสรายวัน/บัญชี
ออมทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่เข้ารับสมัครการคัดเลือก (มกราคม ๒๕๖๖)
               ๒.๕ แสดงประวัติและผลงานของบริษัทที่ผ่านมา
               ๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและ
เป็นจริง สามารถตรวจสอบได้
               ๒.๗ แสดงแผนที่พร้อมรูปภาพประกอบ ของสถานที่ตั้งสำนักงาน เพื่อพิจารณาว่ามีอยู่จริง น่าเชื่อถือ และเหมาะสม

หมายเหตุ
          ๑) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ จะไม่พิจารณาบริษัทฯ ที่คุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด
และต้องมารับฟังคำชี้แจงในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน ๑๒๑ ชั้น ๒ อาคาร วปอ.ฯ จึงจะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
          ๒) สอบถามเพิ่มเติมที่ น.อ. เนติภัทร ภัทร์กุลชัย โทร. ๐๙๘ ๙๖๕ ๓๕๔๒

 

พ.อ. จรงกรณ์ วีระวิทยากรณ์ โทร. ๐๙๒ ๙๖๙ ๑๕๙๘
กองพัฒนาการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ
เลขที่ ๖๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)

Visitors: 437,428