ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล สปท.

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ก.ค.๖๖  เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.หญิง สุรัสวดี สัมปัชชลิต, น.อ. พงศ์ธวัช  สุรเกียรติ และ ร.ท. จักริน อินทรทัต เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สปท. ครั้งที่ ๙/๖๖  ณ  ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท. โดยมี เสธ.สปท. เป็นประธานฯ  เพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาระบบ LMS และ Online Course ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  และการพิจารณา ร่าง TOR ของระบบงานและร่างบทสรุปผู้บริหาร  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,870