ประเด็นสำคัญ กิจกรรมการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖

การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖
Ends การนำเสนอข้อเสนอแนะระดับนโยบายในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ในมิติด้านยุทธศาสตร์ การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การพลังงานและสิ่งแวดล้อม) ให้ได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
       ภาครัฐ และเอกชน
WAYS การนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย/อภิปราย การถกแถลง การสัมมนาวิชาการ การแก้ปัญหาเป็นคณะกรรมการ การเดินทางดูกิจการ และการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการวิจัย และบูรณาการความคิดให้เป็นเอกสารวิจัย

Visitors: 470,273