ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษา หลักสูตร วปอ รุ่นที่ ๖๕

ผบ.สปท. กรุณาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๕ ซึ่งตารางการศึกษากำหนดให้เป็นกิจกรรม ปษ.วปอ.สปท. พบนักศึกษาฯ แยกตามหมู่ลูกเสือ ณ ห้องถกแถลง ๑ - ๑๐รวมทั้งได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ปษ.วปอ.สปท. และนักศึกษาฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บังคับบัญชา วปอ.ฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตร วปอ.ฯ ในภาพรวม

Visitors: 454,927