ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พล.อ.อ. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม วปอ.ฯ เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาและแผนการดำเนินงานที่สำคัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๗ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ทั้งนี้ ผบ.สปท. ได้มอบนโยบาย การพัฒนาหลักสูตร การเพิ่มบทบาทของผู้เข้ารับการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพเอกสารวิจัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก โดยมี ผอ.วปอ.ฯ และ หน.นขต.วปอ.ฯ ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,428