ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา ให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ (หมู่นกเค้าแมว)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๖ เวลา ๑๑๓๐ ผบ.ทสส. พบนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ (หมู่นกเค้าแมว) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาฯ ในประเด็น เทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลต่อบริบทสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก รวมถึงปรับแนวคิดและวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและมุมมองเป็นของตนเอง อย่างรู้เท่าทัน

 

Visitors: 454,927